Monday, April 14, 2008

Search with Cover Flow

รู้สึก Cover Flow จะเป็นอะไรที่ถูกใจคนเยอะ ยิ่งมี iPhone เข้ามาคนยิ่งรู้จักเพิ่มขึ้นตอนนี้มี Search Web ชื่อ searchme.com ให้ search results ในรูปแบบของ Cover Flow และแบ่ง categories ให้ด้วย น่าสนใจดี เสียอย่างเดียวคือยังใ้ช้ mouse wheel เพื่อจะ scroll ไม่ได้ แต่คงมีคน comment ไปแล้ว