Internet Protocol Subscriber Line (IPSL)

ตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่คาดกันว่าจะมาแทน VDSL2 ซึ่งรองรับ speed สูงสุดในเทคโนโลยีตระกูล xDSL แต่ได้ที่ระยะทางสั้นๆ เทคโนโลยี IPSL หรือ Internet Protocol Subscriber Line จะทำให้ได้ speed ที่สูงขึ้นและได้ระยะทางที่ไกลขึ้นด้วย และยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ ADSL ได้อย่างกลมกลืน ว่ากันว่าด้วยเทคโนโลยีนี้จะทำให้ได้ speed มากกว่า VDSL2 ถึง 40% และสามารถแบ่งการใช้ bandwidth ระหว่าง upstream กับ downstream ได้ด้วยการ settings โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยน hardware แต่อย่างใด ทำให้สะดวกสำหรับ operator ในการปรับการให้บริการระหว่าง residential customer ซึ่งต้องการ downstream speed ที่มากกว่ากับ business customer ที่อาจจะมีความต้องการทั้ง upstream กับ downstream ที่เท่ากัน นอกจากนี้ IPSL ยังมีความสามารถในการทำ adaptive equalization เพื่อตอบสนองต่อสัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีกว่า VDSL2 มาก

ผมอาจจะมีโอกาสได้ร่วมทดสอบกับเขาถึงเทคโนโลยีอันนี้ถ้าโชคดี ผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาเขียนอีกที

Popular posts from this blog

Make keyboard on PC behave like Mac

Put del.icio.us on your blog

Scuttle Bookmark