Distribution Voltages in Thailand

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 500kV,230kV,115kV,69kV (69kV มีแต่ไม่ค่อยใช้)
การไฟฟ้าภูมิภาค 11kV,22kV,33kV,69kV(11kV มีแต่ไม่ค่อยใช้, 33kV ใช้ทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป และในจังหวัดเชียงรายกับพะเยา)
การไฟฟ้านครหลวง 12kV,24kV (12kV ยังมีใช้อยู่บ้างแต่น้อย)

Popular posts from this blog

Make keyboard on PC behave like Mac

Cannot Run eFilmLt.exe from CD