Distribution Voltages in Thailand

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 500kV,230kV,115kV,69kV (69kV มีแต่ไม่ค่อยใช้)
การไฟฟ้าภูมิภาค 11kV,22kV,33kV,69kV(11kV มีแต่ไม่ค่อยใช้, 33kV ใช้ทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป และในจังหวัดเชียงรายกับพะเยา)
การไฟฟ้านครหลวง 12kV,24kV (12kV ยังมีใช้อยู่บ้างแต่น้อย)

Popular posts from this blog

Make keyboard on PC behave like Mac